L'emprenedor a la teoria econòmica

Ludwig von Mises, al glossari del seu principal llibre L’Acció Humana, definia l’emprenedor de la següent manera:

Entrepeneur (francès). Literalment, persona que emprèn. Segons el sentit habitual del terme, empresari, promotor o contractista que planifica, organitza i dirigeix la producció, és a dir, que promociona i emprèn les accions necessàries per posar en marxa una empresa, primàriament en benefici propi. En el sentit que la teoria econòmica científica dóna al terme, l’entrepeneur és l’home que actua, i que ho fa assumint la incertesa inherent a tota acció –tota acció humana es troba isncrita al si del flux del temps i, per tant, implica certs graus d’especulació orientada a anticipar esdeveniments futurs. L’entrepeneur procura actuar per produir una situació futura més favorable que la que resultaria de la seva inacció o del fet d’actuar de qualsevol manera diferent. L’entrepeneur, és a dir, l’home que actua, és l’agent en què recauen els beneficis o les pèrdues d’una acció.”

© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials